STOPSLEEP - חיזוי הירדמות נהג

הגדל
STOPSLEEP - חיזוי הירדמות נהג
מכשיר המתריע לנהג מספר דקות מראש על מצב של הירדמות או אובדן ריכוז. למכשיר שמונה חיישנים המודדים באופן רציף את המוליכות החשמלית של עור הנהג. מוח עייף משחרר מטען שלילי המוביל להשתנות מוליכות העור. שינוי זה מזוהה על ידי STOPSLEEP והנהג מקבל התרעה כי הוא עלול להירדם בקרוב.
איתורן

הגדל
איתורן
מערכת אזעקה לרכב הכוללת לחצן מצוקה המצוי בתוך הרכב ומופעל ע"י לחיצה. מענה לקריאה זו מגיע ממוקד החברה.
פוינטר
מערכת אזעקה לרכב הכוללת לחצן מצוקה המצוי בתוך הרכב ומופעל ע"י לחיצה. מענה לקריאה זו מגיע ממוקד החברה.