הגדל
פיקוד קולי
מערכת קולית המפעילה פונקציות במערכת פיקוד אלקטרוני .