Find IT

SKU: 22138
(0 reviews for this product)

מערכת שמסייעת לאתר בקלות חפצים יום יומיים (משקפיים, מפתחות וכו’) ברחבי הבית. ממשק ההפעלה פשוט והותאם במיוחד עבור קשישים, אנשים עם ירידה בזכרון (על רקע דמנציה, פגיעות ראש), אנשים עם מוגבלות שכלית וכבדי ראיה.
המערכת כוללת פאנל המחובר לקיר שיש בו שישה לחצנים נגישים ו- 6 יחידות קצה שניתן לחבר לחפצים השונים על פי בחירה.
השימוש פשוט: לוחצים על התמונה של החפץ, ויחידת הקצה המוצמדת לחפץ המבוקש מצפצפת.
ניתן להתאים לשימוש אישי ולכייל את המערכת בהתאם לחפצים הרצויים, התקנה מהירה, לא נדרש חיבור לחשמל, פועלת בטווח גדול גם מבעד קירות.

This product can be found at
Milbat-Giving quality To Life
<a href="http://www.milbat.org.il/"><span style="font-weight: 400;">Milbat</span></a> <span style="font-weight: 400;"> is a non-profit...
More info
(0 reviews for this product)